VŠĮ RIMAVIČIUS PASLAUGŲ GAVĖJŲ, UŽSISAKANČIŲ PASLAUGAS NUOTOLINIU BŪDU INTERNETO SVETAINĖJE WWW.RIMAVICIUS.LT, ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS APRAŠAS

 1. Bendrosios nuostatos
  1.1. Asmens duomenų apsaugos aprašas paaiškina, kaip VšĮ Rimavičius (toliau – Bendrovė) renka, naudojasi ir dalinasi fizinių asmenų, užsisakančių ir besinaudojančių Bendrovės teikiamomis paslaugomis nuotoliniu būdu (pvz. privalomuoju higienos įgūdžių mokymu, maisto tvarkymo dokumentų paruošimu ir kt.) (toliau – Klientai) pateikta ar surinkta asmenine informacija ar kita informacija, susijusia su Klientais.
  1.2. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais teisės aktais.
 2. Duomenų valdytojas
  2.1. Duomenų valdytoju yra VšĮ Rimavičius – įmonė, kuri teisės aktų nustatyta tvarka yra įgijusi teisę verstis privalomuoju higienos įgūdžių mokymu ir išduoti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus, bei kurios teikiamomis paslaugomis nuotoliniu būdu naudojasi Klientas.
 3. Bendrovės renkami duomenys apie Klientą
  3.1. Bendrovė renka ir tvarko šiuos Klientų asmens duomenis:
  3.1.1. Vardą (vardus) pavardę (pavardes), gimimo metai, mėnuo, diena;
  3.1.2. Duomenis apie pareigas, atsakomybę, veiklos pagrindus, profesinius įgūdžius;
  3.1.3. Kontaktinius ir susijusius duomenis, tokius kaip telefono numeris, elektroninio pašto adresas.
 4. Bendrovės renkamų asmens duomenų apie Klientą rinkimo ir naudojimo tikslai
  4.1. Bendrovė Klientų duomenis tvarko šiais tikslais:
  4.1.1. Suformuoti ir išduoti Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimams, kuriuose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintu Privalomųjų pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai mokymų ir atestavimo tvarkos aprašu, privaloma pateikti atestuoto asmens informaciją;
  4.1.2. Bendrovės sklandžiai, teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti (pvz. išrašyti ir Klientui pateikti sąskaitą faktūrą už suteiktas mokamas paslaugas).
  4.2. Bendrovė nerenka ir nekaupia duomenų apie fizinius asmenis ne verslo ir ne komerciniais tikslais (pvz., duomenys naudojami tik kaip apie bendrovės atstovą, o ne asmeninių, šeimyninių ar kitų savybių analizei ir pan.).
 5. Bendrovės renkamų asmens duomenų apie Klientą surinkimo šaltiniai
  5.1. Bendrovė renka ir naudoja Klientų asmens duomenis, kuriuos pateikia patys Klientai, registruodamiesi Bendrovės interneto svetainėje www.rdeal.lt ir pažymėję, kad susipažino ir sutinka su jų asmens duomenų apsaugos aprašu.
 6. Bendrovės duomenų tvarkytojai
  6.1. Bendrovė teikia Klientų asmens duomenis laikydamasi teisės aktų reikalavimų:
  6.1.1. Kompetentingoms valstybės institucijoms, atliekančioms licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę, patikrinimo metu;
  6.1.2. Kitoms kompetentingoms valstybės ar savivaldybių institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka.
 7. Bendrovės renkamų asmens duomenų apie Klientą saugojimas
  7.1. Bendrovė Klientų asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu to reikia dėl tikslų, kuriais jie buvo surinkti, arba tokį laikotarpį, kokį nustato teisės aktai.
 8. Klientų teisės
  8.1. Bendrovės Klientai turi šias teises:
  8.1.1. Teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Kliento asmens duomenimis;
  8.1.2. Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis apie Klientą;
  8.1.3. Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą, kol Kliento prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
  8.1.4. Teisę reikalauti ištrinti Kliento asmens duomenis;
  8.1.5. Teisę reikalauti perkelti asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Klientui patogia forma;
  8.1.6. Teisę atšaukti Bendrovės partnerio duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam asmens duomenų naudojimui;
  8.1.7. Teisę nesutikti su Bendrovės partnerio asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;
  8.1.8. Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 9. Klientų teisių įgyvendinimas
  9.1. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo (įskaitant savo sutikimo atšaukimą ar nesutikimą dėl asmens duomenų naudojimo), taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau – Prašymas) Bendrovės Klientai gali pateikti el. paštu info@rdeal.lt
  9.2. Atsakymą į Prašymą Bendrovė pateiks kaip įmanoma greičiau bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų. Išimtiniais atvejais Bendrovė gali pratęsti Prašymo nagrinėjimo terminą dar 60 kalendorinių dienų.
 10. Baigiamosios nuostatos
  10.1. Šio aprašo nuostatos, esant teisės aktų pakitimams ar pagal poreikį, gali būti koreguojamos be atskiro Bendrovės vadovo įsakymo.